Đoạn trích nổi bật

Cấu trúc nội dung và dữ liệu có cấu trúc: Chúng có tác động đến các đoạn đặc trưng không?

Cấu trúc nội dung và dữ liệu có cấu trúc: Chúng có tác động đến các đoạn đặc trưng không?

John Mueller của Google cho biết không có đánh dấu cụ thể nào mà anh ấy biết được sử dụng để tạo Đoạn trích nổi bật. Nhưng cấu trúc nội dung rõ ràng, như sử dụng bảng, sẽ giúp rất nhiều.

Admin 27-02-2019 17:21 1361

Nghiên cứu mới về các đoạn trích nổi bật trong Google

Nghiên cứu mới về các đoạn trích nổi bật trong Google

Một nghiên cứu mới về các đoạn trích nổi bật trong Google cho bạn thấy mức độ cạnh tranh của bất động sản tìm kiếm này.

Admin 22-02-2019 02:58 1047

Bạn muốn nhắm mục tiêu vị trí 0 ? Đây là những gì bạn cần để có đoạn trích nổi bật

Bạn muốn nhắm mục tiêu vị trí 0 ? Đây là những gì bạn cần để có đoạn trích nổi bật

Tìm cách tận dụng tính năng đoạn trích nổi bật mới này? Chuyên mục bài viết của chúng tôi giải thích cách bắt đầu thực hiện để đạt vị trí 0

Admin 27-01-2019 19:50 979