html5

HTML5: nó là gì?

HTML5: nó là gì?

HTML5 là phiên bản mới nhất của Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản, mã mô tả các trang web. Đó thực sự là ba loại mã: HTML, cung cấp cấu trúc; Cascading Style Sheets (CSS), đảm nhiệm phần trình bày; và JavaScript, làm cho mọi thứ xảy ra.

Admin 15-02-2019 04:14 1033